تیم ما

هیات مدیره

محمود ابراهیمی

رئیس هیئت مدیره

نوید خاصه باف

عضو هیئت مدیره

محمد رضا نجیمی

عضو هیئت مدیره

سرپرست

معاون فنی

محمد مهاجر

معاون بازرگانی

محمد رضا نجیمی

سایر مدیران

اداری و منابع انسانی

هادی سادس

مدیر تولید

مسعود نیک نهاد

مهندسی

کامران کریم زاده

کنترل کیفیت

سعید عالمی

حراست

مجید فلاحیان

تعمیرات

رضا توکلی

بازرگانی خارجی

وحید محمدی

تبدیل

وحید شریعتمداری

مالی

مرتضی پاشامختاری