تیم ما

هیات مدیره

محمود ابراهیمی

رئیس هیئت مدیره

نوید خاصه باف

مدیرعامل

محمد رضا نجیمی

عضو هیئت مدیره

مدیرعامل

معاون فنی

محمد مهاجر

معاون بازرگانی

محمد رضا نجیمی

سایر مدیران

اداری و منابع انسانی

هادی سادس

تعمیرات

رضا توکلی

مهندسی

کامران کریم زاده

کنترل کیفیت

سعید عالمی

حراست

….. ……

حفاظت فیزیکی

مجید فلاحیان

بازرگانی خارجی

وحید محمدی

تبدیل

وحید شریعتمداری

مرتضی پاشامختاری

مرتضی پاشامختاری